Picnic 2013

L – R: Aslim Rahaman, Talim Khan, Beauty Rawana-Ramotar, Rishi Singh